Ravintola Skilla

Tee pöytävaraus

Ravintola Skillan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Ujo Hippi Oy / Ravintola Skilla, y-tunnus 2926265-3
Savonkatu 24
70110 KUOPIO
skilla@ravintolaskilla.fi puh. 0445524810

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Heinonen, puh. 0405524808
tiina.heinonen@ravintolaskilla.fi

3 Rekisterin nimi

Ravintola Skillan asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen silloin, kun käsitellään henkilötietoja, joita asiakas antaa pöytävarausta tehtäessä, tarjousta pyytäessä tai laskutusta varten.

Asiakastietojen käsittely voi perustua myös rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn yrityksen välillä solmittuun Ravintola Skillan lounassopimukseen. Tältä osin rekisterissä olevien yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu solmittuun sopimukseen ja yritysasiakassuhteeseen.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakasrekisterissä olevien asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoito ja asiakassuhdeviestintä, asiakkaan tekemien varausten käsittely, palveluiden myynti sekä maksamiseen, laskutukseen, maksujen valvontaan sekä perintään liittyvät tehtävät.

Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistusta ja tarjoilua koskevien sisäisten tilausmääräinten tekoon. Tietoja erikoisruokavaliosta ei tallenneta asiakasrekisteriin.

Yksityishenkilön pyytäessä laskutusta tarkistamme tarvittaessa henkilön luottotiedot, tarkistuksen jälkeen tätä varten asiakkaan antamat henkilötiedot hävitetään.

6 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
– Yritysasiakkaan yhteyshenkilön: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
– Varauksia koskevat tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä
– Laskutusta varten kerättävät tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite sekä tarvittaessa luottotietojen tarkistusta varten henkilötunnus

7 Mistä henkiltiedot saadaan?

Rekisteröidyltä itseltään.

8 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

9 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja yrityksen välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi tai muuttamiseksi. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen esim. reklamaatioasioiden käsittelyä varten.

Yritysasiakkaiden ja samalla yritysten yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo sopimuksen päättyneeksi tai sopimus irtisanotaan. Jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kahteen vuoteen, sopimuskatsotaan päättyneeksi ja tiedot poistetaan 6 kuukauden kuluessa. Asiakkuuden aktiivisuus tarkistetaan aina marraskuussa.

Pöytävarausten ja tarjouspyyntöjen myötä syntyvässä asiakasrekisterissä tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja asiakas haluaa. Asiakas voi milloin vain pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjapitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

11 Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos
– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suora-markkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,  käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista, kunrekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä).

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterin pitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13 Rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-131164909-1');